Testace HV

 

Naše testační komise č. 10-06 má platné pověření k testování HV

Pro základní informace si přečtěte níže uvedené informace a odkazy.
Pro bližší info kontaktujte
předsedu klubu.

Historické vozidlo (HV) je definováno v Technickém kodexu FIVA a platné legislativě (Z.č. 56/01 Sb. a Vyhl.355/06 Sb.) jako mechanicky poháněné silniční vozidlo:
    - které je minimálně 30 let staré, jehož typ se již nevyrábí
    - které je uchováváno a udržováno v historicky věrném (autentickém) stavu
    - které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě
    - které je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví

Z těchto důvodů nás nežádejte otestovat různé složeniny, přestavby, tuningy, případně repliky a napodobeniny vozidel (byť na první pohled hezké a pro Vás možná cenné) !!!

Jako HV lze otestovat i vozidlo zapsané v registru silničních vozidel (na běžných značkách), za splnění výše uvedených podmínek. (Z.č.56/01 Sb., § 79c,).

Otestované HV zapsané v registru silničních vozidel lze na základě žádosti převést z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel. Tento krok je ale nutno zvážit, protože zpět to již nejde.

Úkony spojené s registrací HV provádí pouze úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje s výjimkou Středočeského , kde vede registr historických a sportovních vozidel Městský úřad v Kolíně a v Praze Magistrát hlavního města Prahy.

Výsledek testování HV platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.

HV musí po technické stránce odpovídat základním požadavkům bezpečného provozu vozidel na pozemních komunikacích, stejně tak není možné si zaměnit "vrakový stav" za patinu.

Dle Z.č. 56/01 Sb. nelze HV provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby.

Neprovádíme testování sportovních historických vozidel - tento druh HV je testován v jiném režimu (bližší informace AČR- výkonný výbor pro automobilový sport).

 

Prodloužení platnosti testování silničních HV a platnosti Průkazu HV:
Upozorňujeme vlastníky HV, že platnost Průkazu HV a platnost testování silničních HV je nutno prodlužovat. Platnost testování je nejdéle 24 měsíců od předchozího testování.

Dříve vydávaná „Osvědčení o testování silničního HV“ nemají právní podklad, a proto se již nepoužívají.

Jediným dokladem o testování silničního HV je pouze a jen platný testační protokol !

Tzn. po uplynutí platnosti se vydává nový testační protokol odvozený od původního, a to včetně vylepených fotografií, ve 2 výtiscích.

Prodlužování platnosti průkazu HV se nemění.

 

Tiskopisy pro testování HV:

* Žádost o provedení testování HV (testační protokol)
* Protokol o testování (protokol o pravidelné prohlídce) HV
* Protokol o technické prohlídce HV (posouzení tech.stavu HV odbornou dílnou)

 

Legislativa:

* Z.č 56/2001 novela (183/2017)
* Vyhláška č.355/2006 Sb. novela (163-2017)
* Vyhláška č.341/2014 Sb. příloha č.2 stav k 1.1.2018
* Směrnice EU č. 168/2013 (Kategorie vozidel L - motocykly)
* Věstník MD č. 3/2018 (Postup provádění ev.kontroly)
* Metodický postup pro měření emisí - kde je definován postup pro testovaná silniční HV (viz bod VIII.)
* Technický kodex FIVA 2015
* Turínská charta

 

Fotografie HV pro vydání průkazu HV

Pomůcka pro určení hmotností HV v žádosti

Seznam určených registračních míst

Registr vozidel Plzeň - mapa a úřední hodiny
(doporučujeme s výhodou využít odkazu na objednání po internetu)