Testace HV

Naše testační komise č. 10-06 má platné pověření k testování HV.

Pro základní informace si přečtěte níže uvedené informace. Pro bližší info kontaktujte předsedu testační komise.

Historické vozidlo (HV) je definováno v Technickém kodexu FIVA a platné legislativě (Z.č. 56/01 Sb. a Vyhl.355/06 Sb.) jako mechanicky poháněné silniční vozidlo:

  • které je minimálně 30 let staré, jehož typ se již nevyrábí
  • které je uchováváno a udržováno v historicky věrném (autentickém) stavu
  • které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě
  • které je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví

Z těchto důvodů nás nežádejte otestovat různé složeniny, přestavby, tuningy, případně repliky a napodobeniny vozidel (byť na první pohled hezké a pro Vás možná cenné) !!!

HV musí po technické stránce odpovídat základním požadavkům bezpečného provozu vozidel na pozemních komunikacích, stejně tak není možné si zaměnit "vrakový stav" za patinu. V případě vyhodnocení nevhodného technického stavu vozidla může být testační komisí před dokončením testace požadováno odstranění závad zabraňujících bezpečnému provozu.

Jako HV lze otestovat i vozidlo zapsané v registru silničních vozidel (na běžných značkách), za splnění výše uvedených podmínek. (Z.č.56/01 Sb., § 79c,), tzn. Vaše vozidlo bude stálé mít platné SPZ, ale bude otestováno jako historicky původní.

Otestované HV zapsané v registru silničních vozidel lze na základě žádosti převést z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel. Tento krok je ale nutno zvážit, protože zpět to již nejde.

Úkony spojené s registrací HV provádí pouze úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje s výjimkou Středočeského, kde vede registr historických a sportovních vozidel Městský úřad v Kolíně a v Praze Magistrát hlavního města Prahy.

Dle Z.č. 56/01 Sb. nelze HV provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby.

Neprovádíme testování sportovních historických vozidel - tento druh HV je testován v jiném režimu (bližší informace AČR- výkonný výbor pro automobilový sport).

Vozidla na „veteránské značky“:

Po prohlídce vozidla testačním komisařem bude provedeno otestování Vašeho vozidla v systému FKHV, jehož výsledkem (v případě kladného otestování Vašeho vozidla jako historicky původního) bude vystavení testačního protokolu. Následně bude pověřeným komisařem provedeno převedení úspěšně dokončené testace do systému technických kontrol. Poté musíte s Vaším HV absolvovat technickou kontrolu. Technická kontrola bude provedena s ohledem na stáří Vašeho vozidla. Na STK budou vozidla rozlišována vzhledem k roku výroby na 3 kategorie:

·         novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972

          poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 do 30. 6. 1972)

·         předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953).

Po provedení úspěšné STK na Vašem vozidle již můžete svoje vozidlo registrovat na příslušném registračním místě. Bližší pokyny viz. příloha.

Vozidla na „běžných číslech“:

Po prohlídce vozidla testačním komisařem bude provedeno otestování Vašeho vozidla v systému FKHV, jehož výsledkem (v případě kladného otestování Vašeho vozidla jako historicky původního) bude vystavení testačního protokolu. Následně bude pověřeným komisařem provedeno převedení úspěšně dokončené testace do systému technických kontrol.

Naší testační komisí je výrazně doporučeno následně nechat uvést otestování Vašeho vozidla do technického průkazu vozidla (úkon provedený na základě předloženého testačního protokolu a žádosti o provedení tohoto úkonu). Tento zápis Vám provede registr vozidel oprávněný k tomuto úkonu.

Při zájmu o testování Vašeho HV (vozidla na „véčka“) doložte:

·         Vaše kontaktní údaje

·         Foto současného stavu vozidla

·         Veškeré dostupné podklady k vozidlu

·         Doklad o vlastnictví vozidla (kupní smlouva popř. čestné prohlášení o vlastnictví vozidla)

Vše odešlete na kontaktní mail testační komise, popřípadě kontaktujte členy testační komise.

Výsledek testování HV platí nejdéle 5 let ode dne, ve kterém se testování historického vozidla provedlo (ne od provedení kontroly vozidla na STK). 

Při zájmu o testování vozidla na historickou původnost (vozidla na „běžných číslech“) doložte:

·         Platný TP

·         Foto současného stavu vozidla

·         Veškeré dostupné podklady k vozidlu

·         Doklad o vlastnictví vozidla (zápis v TP popř. kupní smlouva nebo čestné prohlášení o vlastnictví vozidla)

Vše odešlete na kontaktní mail testační komise, popřípadě kontaktujte členy testační komise.

Výsledek testování vozidla na historickou původnost platí nejdéle 5 let ode dne, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.

Veškeré informace ohledně prodlužování platnosti HV a platnosti testování na historickou původnost jsou a budou zveřejňovány na webových stránkách Historic clubu PAMK Klatovy.